Thêm bài liên quan cho blogger - www.giiang.net

Subscribe Us

ads

April 6, 2017

Thêm bài liên quan cho blogger


Hướng dẫn thêm bài viết lên quan bên dưới mỗi bài đăng trong blogspot như mẫu hình bên dưới:

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger -> Mẫu -> Chỉnh sửa HTML. Ấn Ctrl + F rồi tìm thẻ </head>
- Sau đó dán đoạn code dưới đây bên trên thẻ </head>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf('?m=0');if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,'')}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("<li>Không có bài viết liên quan</li>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+'?m=0'}document.write('<li><a href="'+urls[c]+'" title="'+time[c].substring(8,10)+"/"+time[c].substring(5,7)+"/"+time[c].substring(0,4)+'">'+titles[c]+"</a></li>");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
//]]>
</script>
</b:if>
Bước 2: Tìm 1 trong 4 đoạn code dưới đây.
Đoạn 1: <div class='post-footer'>
Đoạn 2: <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Đoạn 3: <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
Đoạn 4: <div class='post-footer-line post-footer-line-3'>

Rồi gắn vào 1 trong 4 đoạn code trên đoạn code bên dưới. Chú ý là mỗi đoạn code trên đều được lặp lại 2 lần, bạn nên tìm rồi thêm lần lượt vào từng đoạn code trên rồi lưu mẫu vào xem có được không? Nếu không được thì quay lại ấn Ctrl + Z rồi lại tìm đoạn code thứ 2 và làm tương tự nhé.
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <div id='related-posts'>
    <b>Bài viết liên quan:</b>
    <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
      <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
    </b:loop>
    <script type='text/javascript'>var maxresults=5;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(&#39;<data:post.url/>&#39;);</script>
  </div>
</b:if>
Chú ý: Var max_post = 5; Số bài viết hiển thị của tiện ích, bạn có thể chỉnh sửa số bài viết hiển thi theo ý muốn.

Chúc các bạn thành công, không hiểu thì có thể cmt bên dưới mình sẽ giúp. :D

No comments:

Post a Comment