20 Ca khúc xưa - www.giiang.net

Subscribe Us

ads

July 25, 2014

20 Ca khúc xưa


Những bản thu đầu tiên, hát mộc mạc và chưa có nhiều xử lý kỹ thuật, nhưng là những bài gắn nhiều kỷ niệm