- www.giiang.net

Subscribe Us

ads

May 22, 2012

Lọ nước hoa này được tặng từ Trâm trong một lần đi chơi, cô bạn thân khi về trường giảng dạy, bây giờ thì Trâm đã chuyển công tác lên Sài Gòn - 2009

No comments:

Post a Comment