Liên khúc Những Người BạnGồm 5 liên khúc, do những người bạn thân thiết thể hiện chung: Kim Yến, Thanh Nguyệt, Hải Phương, Kim Thoại

Bài viết liên quan:

Lưu ý: Các bạ