Bài ca nhớ Bác - Trình bày: Xuân Giang (2008)
Bài viết liên quan: