20 Ca khúc xưa


Những bản thu đầu tiên, hát mộc mạc và chưa có nhiều xử lý kỹ thuật, nhưng là những bài gắn nhiều kỷ niệm

Related Posts

There is no other posts in this category.
Đăng nhập email