20 Ca khúc xưa

July 25, 2014


Những bản thu đầu tiên, hát mộc mạc và chưa có nhiều xử lý kỹ thuật, nhưng là những bài gắn nhiều kỷ niệm

Bài viết liên quan: