Sài Gòn những ngày tháng 7/2012


.. với Hỷ Tú Hồng
Hội trường nhà khách Phương Nam
Hội nghị tập huấn pháp chế
Tự chụp...
Hồng Phương Phương + Hỷ Tú Hồng


Cầu Phú Mỹ từ quận 7 sang quận 2

Related Posts

Post a Comment

Đăng nhập email