Giấy khen thời sinh viên

Nhiều lắm, nhưng chỉ còn giữ lại một tấm này