Giấy khai sanh

Giấy khai sanh, duy nhất còn lại tấm này